Länsgården har redan nått regionens energimål till år 2030

Den totala energiförbrukningen på Länsgårdens fastigheter har minskat med drygt 36 procent sedan 2008. Elförbrukningen har minskat med hela 45 procent och når redan nu det mål som Region Örebro län har satt till 2045.
– Vi överträffar med råge de mål för energianvändning som finns i Örebro läns energi- och klimatpolitiska program. Nu fortsätter arbetet för att Länsgården ska vara en föregångare i hållbarhetsfrågor, säger VD Camilla Petersen.

I Örebro läns energi- och klimatpolitiska program (2021 – 2025) finns ambitiösa mål för energibesparingar. För fastigheter är målet att minska energianvändningen per areaenhet med 30 procent under perioden 2008 till 2030. Det målet har Länsgården redan uppnått.
– Redan nu når vi målen för 2030 som finns i Örebro läns energi- och klimatpolitiska program. När det gäller elförbrukningen har vi dessutom nått målet fram till 2045, säger Camilla Petersen.

Smart teknik – en av orsakerna till minskningen

Smart teknik, kompetensutveckling och återkommande energironderingar är några av de saker Camilla Petersen lyfter fram som förklaringar till den kraftiga minskningen.
– Vi har arbetat väldigt målmedvetet med energifrågorna under lång tid. För oss handlar det om att Länsgårdens ska vara klimatsmarta och miljömedvetna, men också om att vi ska hushålla med våra ekonomiska resurser. Det går hand i hand, säger hon.

I Länsgårdens fastigheter finns stora mängder smart teknik, som bland annat bidrar till att optimera energiflöden för värme och ventilation.
– Vi har avancerade styr- och reglertekniska system i våra fastigheter som gör att vi kan styra energiförbrukningen på ett väldigt smart sätt, berättar Camilla Petersen.

Tydligare ansvar leder till snabbare åtgärder

Att energimålen för 2030 redan har uppnåtts innebär inte att Länsgårdens medarbetare lutar sig tillbaka. Arbetet med energieffektiviseringar fortsätter i oförminskad takt.

Under det senaste året har Länsgården bland annat genomfört en omorganisation bland teknikerna, som har inneburit att ett ökat ansvar för energifrågor har lagts på varje tekniker.
– Varje tekniker har fått ett förtydligat ansvar och bättre kompetens för att kunna genomföra fler energibesparande åtgärder. Det har betytt mycket, säger Länsgårdens driftchef Göran Uske.

Samtidigt har en av teknikerna fått ett mer uttalat ansvar för just energifrågorna, vilket har inneburit bättre koll på vad som händer ute på fastigheterna.
– Vi genomför normalt sett fördjupade energironderingar vartannat år, men vår ansvarige tekniker genomför nu även löpande ronderingar. Det gör att vi snabbt kan vidta åtgärder om vi upptäcker att något utvecklas i fel riktning, förklarar Göran Uske.

”Länsgården tar hållbarhetsfrågorna på allvar”

För att lyckas med energieffektiviseringar är det viktigt att låta energifrågorna få en mer framskjuten plats i dialogen mellan medarbetare som sitter på olika typer av kompetens, anser Göran Uske.
– Vi har fått till stånd en mer levande dialog om energifrågorna på Länsgården, mellan allt från ekonomer till tekniker och förvaltare. Alla medarbetare har fått en större förståelse för hur våra olika åtgärder på fastigheterna påverkar både ekonomi och miljö, berättar han.

Camilla Petersen vill att Länsgården ska vara en föregångare i hållbarhetsfrågor. Att regionens energimål redan är uppnådda skickar en viktig signal till Länsgårdens hyresgäster, menar hon.
– Att vi redan nu når regionens energimål skickar en signal till både nuvarande och framtida hyresgäster att de i Länsgården har en fastighetsägare som tar hållbarhetsfrågorna på allvar.


FAKTA: Så mycket har Länsgårdens energiförbrukning minskat 2008–2023

Total minskning (el, värme och vatten): 36,6%

El: 45,5% (från 67,5 till 36,8 kWh/m2)

Värme: 34,8% (från 117,3 till 76,5 kWh/m2)

Vatten: 29,6% (från 708,3 till 498,8 l/m2)


Från Örebro läns energi- och klimatpolitiska program 2021 – 2025:

Mål för bebyggelse

År 2030 har byggnaders energianvändning per areaenhet i genomsnitt minskat med 30 procent, och till år 2045 med 45 procent, jämfört med år 2008.

Indikator: Total temperaturkorrigerad energianvändning i byggnader per uppvärmd areaenhet (kWh/m2).