Om oss

Mod och nytänkande – Det är Länsgården

Vi har en vision att vara en nationell spjutspets när det gäller vård- och omsorgsboenden med hemlika miljöer i kombination med modern teknik. Med ett starkt engagemang bygger, utvecklar, hyr ut, förädlar och förvaltar vi för Örebro läns invånare.

På Länsgården är vi experter på bostäder och lokaler. Det är vad vi sysslar med vardagligen och har gjort sedan bolaget bildades 1990.

Vi bygger, hyr ut, utvecklar, förädlar och förvaltar.

Länsgården Fastigheter AB är ett regionalägt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen som skapar samhällsnytta.

Någon som blir allt vanligare inom verksamheter som vår är utvecklingen av välfärdsteknik. Det är produkter och tjänster som på digital väg skapar trygghet och ökad livskvalitet för de boende och som underlättar arbetet för personal vid vård- och omsorgsboenden.

Länsgården är

  • 26 Medarbetare

  • 160 Mkr i omsättning

  • 10 Vårdcentraler

  • 5 Tandvårdsmottagningar

  • 300+ Hyresrätter

  • 20+ Vård- och omsorgsboenden

Ägarstyrning

Länsgården är ett 100 % helägt dotterbolag inom Region Örebro.

Länsgården Fastigheter AB ägs av Region Örebro län genom Region Örebro läns Förvaltnings AB. Region Örebro är en politiskt styrd organisation vars roll som ägare definieras i en ägarpolicy, generella ägardirektiv och genom de bolagsstyrningsprinciper som gäller för regionens aktiebolag.

För Länsgårdens ansvarsområde finns verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även Region Örebros krav är inarbetade. De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktieägaravtal och gemensamma principer för bolagen i enlighet med bolagspolicyn.

Därutöver utövar regionfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelseledamöter, lekmannarevisorer i bolagen, stämmoombud samt utfärdar instruktioner till ombuden inför bolagsstämman.

Vid bolagsstämman fastställs, årsredovisningen, intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernavkastningen.

Uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, utveckla, uppföra, avyttra och förvalta fast egendom, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet inom Örebro län.

Bolaget har till syfte med sin verksamhet att tillgodose ett allmänt intresse för regionen och dess medborgare av ändamålsenliga lokaler för vård, omsorg, boende, utbildning samt liknande verksamhet inom Örebro län.

Länsgården ska äga, utveckla och förvalta fastigheter med tydligt inslag av samhällsfinansierade hyresgäster, vilket genererar en långsiktig och stabil avkastning, samt skapa ett värde för ägaren.

Här har Länsgården tagit en tydlig roll att utveckla vård- och omsorgsboenden som byggs ihop med regionala verksamheter.

Vision

Länsgården är – genom kompetenta medarbetare, modigt ledarskap, skickligt förvaltarskap, unika affärsmodeller, innovativa samarbeten och modern teknik – drivande i utvecklingen av framtidens hållbara, trygga boenden och verksamhetslokaler

Vill du läsa mer om oss på Länsgården?

Vad spännande att du tycker Länsgården är intressant. Till dig som vill läsa mer om oss på Länsgården har vi en broschyr där vi berättar mer om vilka vi är och vad vi gör. Klicka på bilden nedan för att läsa mer!