Hållbarhet

Allt vi gör inom Länsgården grundar sig på ett långsiktigt socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.

 • Vi arbetar aktivt med beteendepåverkan inom avfall och energi tillsammans med hyresgäster och medarbetare.
 • Vi ställer krav på våra entreprenörer och leverantörer att verksamheten bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
 • Vi förebygger sociala problem och arbetar ständigt för ökad trygghetsupplevelse i våra bostadsområden.
 • Vi bidrar till ökad sysselsättning genom att själva eller via våra samarbetspartners erbjuda arbetslivserfarenhet.
 • Vi genomför investeringar som är långsiktigt hållbara.
Bilden visar en äldre mans händer. I händerna håller han en jordglob som han räcker över till ett barns händer. Bilden symboliserar Länsgårdens övergripande arbete med Hållbarhet
Bilden visar all personal på Länsgården. All personal står tillsammans i en trappa.

Organisation

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att var och en kan utvecklas och må bra är för oss kopplat till långsiktighet och hållbarhet. Det kan gälla personlig och yrkesmässig utveckling likväl som insatser för att minska sjukfrånvaro.

För att ha kontinuerlig insikt i hur medarbetarna upplever sin situation genomför vi medarbetar-enkäter kontinuerligt under hela året. Resultatet är ett styrmedel för verksamheten.

Med korta beslutsvägar och engagerade medarbetare kan vi utföra åtgärder med snabb och personlig service samtidigt som vi hela tiden underhåller och utvecklar fastigheterna.

Bilden visar en sammansatt symbol för man och kvinna. I mitten där symbolerna möts finns ett lika med tecken. Bilden symboliserar Länsgårdens arbete med Jämställdhet och Mångfald

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald är för oss viktiga perspektiv för konkurrenskraft. Som organisation ska Länsgården spegla samhället. Att bryta mönster är ett arbete som aldrig avstannar. Det är vår strävan för att organisationen och medarbetarna ska utvecklas.

Konkret består ledningsgruppen idag av merparten kvinnor. Och vi arbetar generellt för att få män intresserade av yrken som domineras av kvinnor, och tvärtom.

Vi tror på respekt för varje människa, integritet och lika värde. Vi arbetar för jämställdhet och mot diskriminering i alla former. Arbetet regleras i bolagets policy för etik och jämställdhet.

Bilden visar en checklista och en symbol för hälsa. Bilden symboliserar Länsgårdens arbete med arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Systematiskt arbete med arbetsmiljö och hälsa är naturliga delar i verksamheten. En lönsam investering där arbetsglädje, hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna.

Bilden visar ett barn som kramar om ett träd som har ett grönt hjärta. Bilden symboliserar Länsgårdens arbete med miljö

Miljöansvar

Vårt hållbarhetsmål när vi bygger nya hus och vid förvaltning av befintliga fastigheter är att göra det med så liten påverkan på miljön som möjligt.

Verksamheten präglas av långsiktighet och därigenom har vi möjlighet att påverka vår resursanvändning och effektivisera energiförbrukningen. Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan där vi tillsammans med hyresgäster och leverantörer kan åstadkomma stor skillnad.

Våra mest betydande miljöaspekter är:

 • Byggnation och underhåll
 • Elanvändning
 • Hantering av avfall
 • Uppvärmning av fastigheter och tappvarmvatten
Bilden visar en tecknad grupp med människor som håller om varandra vänskapligt och förmedlar en lagkänsla. Bilden symboliserar Länsgårdens arbete med Social hållbarhet

Social hållbarhet

Det sociala ansvarstagandet är en naturlig del i vår verksamhet. Vi på Länsgården vill bidra till ett hållbart samhälle i stort men också på lokal nivå. Att våra medarbetare trivs och utvecklas är en grundförutsättning för företagets positiva utveckling.

En av våra värdegrunder som genomsyrar hela verksamheten är Engagemang, vilket också ingår i ägardirektiven och avser såväl hyresgäster som medarbetare.

Alla kan inte göra allt – men alla kan göra något

Lokala insatser är något vi brinner lite extra för. Här är några av deaktiviteter och åtaganden som sträcker sig utanför vår dagliga verksamhet:

 • Stöd till Stadsmissionen
 • Stöd till BK Forward

 

Länsgårdens värdegrund VERKA. VERKA är en akronym för Värdeskapande, Engagemang, Respekt, Kompetens och Ansvarsfull

Värdegrund

Länsgården har en tydlig, grundläggande och gemensam värdegrund, som syftar till att vägleda medarbetare i beslut och bygga en sund företagskultur. Fem ledord sammanfattar Länsgårdens värdegrund och bildar tillsammans akronymen VERKA.

Värdeskapande

Vi har tydliga mål och ansvarsområden, arbetar för ett gott renommé, bra relationer såväl internt som till våra intressenter och samarbetspartners.

Engagemang

Vi är lyhörda, intresserade och ställer frågor och delar gärna med oss av egna idéer.

Respekt

Vi arbetar med och för varandra och respekterar varandras roller. Tillsammans skapar vi en trygg och inkluderande arbetsplats där alla känner tillhörighet.

Kompetens

Vi delar med oss, utvecklar och förvaltar vår kompetens

Ansvarsfull

Vi är ansvarsfulla i vårt agerande såväl i stort som i smått. Vi fullföljer våra åtaganden och arbetar ur ett hållbarhetsperspektiv.