Styrelse

Länsgården har som regionalägt aktiebolag en styrelse vars politiska sammansättning speglar Region Örebro läns regionfullmäktige.

Styrelsens sju ledamöter och två suppleanter är valda av regionfullmäktige där även ägardirektivet för Länsgården fastställs.

Styrelsearbetet och den löpande verksamheten i företaget bedrivs i enlighet med bolagets fastställda arbetsordning för styrelsen och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktionen för ekonomisk rapportering till styrelsen.

På styrelsemötena behandlas ledningens avrapportering av Länsgårdens ekonomiska och finansiella ställning, i förekommande fall förvärv och avyttringar, väsentliga projekt, bolagets finansiering och det aktuella affärsläget. Tertialsvis rapporteras Länsgårdens utfall mot budget och prognoser och under december månad behandlas budget och affärsplan för nästkommande år. Vid styrelsemötet då årsredovisningen fastställs redogör bolagets revisorer för sina iakttagelser från förvaltnings- och bokslutsrevisionen. Styrelsen diskuterar och utvärderar också regelbundet Länsgårdens policyfrågor och strategier. I slutet av året genomförs även en styrelse- och VD utvärdering som rapporteras på kommande årsstämma.

Länsgårdens VD är, med stöd av tjänstemän i bolaget, föredragande vid styrelsens sammanträden.

Bild som visar en tom plats för Länsgårdens styrelse

Ordförande: Martin Ejnrydh

Invald i styrelsen 2019

Bild som visar en tom plats för Länsgårdens styrelse

Vice ordförande: Frank Tholfsson

Invald i styrelsen 2023

Bild som visar en tom plats för Länsgårdens styrelse

Ledamot: Bo Tivell

Invald i styrelsen 2023

Bild som visar en tom plats för Länsgårdens styrelse

Ledamot: Yvonne Nilsson

Invald i styrelsen 2021

Bild som visar en tom plats för Länsgårdens styrelse

Ledamot: Bengt Svensson

Invald i styrelsen 2023

Bild som visar en tom plats för Länsgårdens styrelse

Ledamot: Bo Ammer

Invald i styrelsen 2019

Ledamot: Ricard Öjebrandt

Invald i styrelsen 2023

Bild som visar en tom plats för Länsgårdens styrelse

Suppleant: Stefan Eriksson

Invald i styrelsen 2015

Suppleant: Carl Ternsell

Invald i styrelsen 2024